streda 22. augusta 2012

Fantastic four conquering Paris!


Sooooo.... right after our comeback home from the City of Lights I collected all the photos from all the cameras and started to think what I should post. We have more than 3000 photos (oh yes, we are crazy like that) so it was really difficult to choose. We decided that firstly we should inform you about what we did in Paris and what we saw. Each of us is very different and here is what we were doing most of the time. Can you guess what type of people are we from the following photos?

Táááááákže.... hneď po našom návrate z Mesta svetiel som pozbierala všetky fotky zo všetkých foťákov a začala rozmýšľať nad tým, čo postnúť. Máme viac než 3000 fotiek (áno, sme až také šibnuté), takže bolo veľmi ťažké vyberať. Rozhodli sme sa, že by sme vás najprv mali informovať o tom, čo sme robili v Paríži a čo sme videli. Sme veľmi odlišné a tu je to, čo sme robili väčšinu času. Dokážete uhádnuť z nasledujúcich fotiek, akými typmi ľudí sme?


But the most important thing is to introduce ourselves (I think the place doesn´t need more words :)). From the left it´s me (Borka), our friend Katka, Aneta and the other friend Dominika.

Ale najdôležitejšia vec je predstaviť sa (myslím, že miesto nepotrebuje ďalšie slová :)). Zľava som to ja (Borka), naša kamarátka Katka, Aneta a druhá kamoška Dominika.

Dominika was our photographer. She did almost all the photos we have from Paris (but we were bossing her around. Hardly! :D. Who can blame us? Everyone wants to have good photos. Especially from such a place as Paris.) The reason is simple - she had the single-lens reflex camera.

Who am I? - The artist.

Dominika bola naším fotografom. Urobila takmer všetky fotky, čo máme z Paríža (ale my sme ju kibicovali. Dosť! :D. Kto nás môže viniť? Každý chce mať dobré fotky. Hlavne z takého miesta, akým je Paríž.) Dôvod je jednoduchý - mala zrkadlovku.


Kto som? - Umelec.
And what did Aneta do? :D... veeeeeery difficult to guess. This was the process before almost every photo.

Who am I? - The model.

(Her reaction? - :DDDDDDDD)

A čo robila Aneta? :D... ťáááááááážké uhádnuť. Toto bol pravidelný proces pred takmer každou fotkou.

Kto som? - Modelka.

(Jej reakcia? - :DDDDDDDDD)


And this is me. I have spent all the trip looking into the map. But to be honest - sometimes it didn´t help at all.

Who am I? - The wiseman.

A toto som ja. Celý výlet som strávila čumením do mapy. Ale buďme úprimní - niekedy to vôbec nepomáhalo.

Kto som? - Mudrc.


The last participant, Katka. Oh, Katka... Always lost. Where did we find her every single time? Sitting on the nearest bench.

Who am I? - The buck-passer.

Posledný účastník, Katka. Ach, Katka... Vždy stratená. Ako sme ju našli každý jeden raz? Sediacu na najbližšej lavičke.

Kto som? - Lenivec.

We all ended like this:
(even the photographer - me) :D
This photo is worth a million dollars, right?P.S. The model is very unhappy about this photo. :D

Všetky sme skončili takto (aj fotograf - ja) :D.
Táto fotka je hodná milióna dolárov, však?P.S. Modelka je veľmi nešťastná ohľadom tejto fotky. :D


Bye, Borka
Ahojte, Borka

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára