piatok 28. decembra 2012

Christmas haul 2012 alias čo som dostala pod stromček:)

Najprv by som vám chcela pripomenúť GIVEAWAY, ktorá na blogu prebieha, pretože čo ak sa práve na vás usmeje šťastie a budete mať o jeden darček viac? :) Za pokus nič nedáte a práve v tejto súťaži si môžete vybrať čokoľvek podľa vášho gusta :) (A prv, než to niekto spomenie - anglický preklad vôbec nie je doslovný, niektoré frázy a vety sa mi preložené do aj nepáčia a ono to aj človeka nudí písať úplne to isté, takže s menšímí obmenami :) )

First of all I would like to remind you of this GIVEAWAY, what if you will be the lucky one to get one more present? :) It´s worth the try I think, you can win anything you choose :)

Veľmi ma baví čítať takéto články na iných blogoch, tak som si povedala, že aj ja by som sa mohla inšpirovať a napísať niečo o tom, čo som si našla pod stromčekom. Musím povedať, že všetky darčeky ma veľmi potešili a naozaj si ich cením, tieto Vianoce boli naozaj štedré :)

I really enjoy reading these posts on other blogs, so I told myself why not to write one on my own blog. Let´s see what gifts I found under the Christmas tree.

Doteraz nechápem, ako mi mamina mohla kúpiť kabelku od Calvina Kleina. Vedela, že zháňam veľkú čiernu nepremokavú tašku formátu A4 - presne takú, akú potrebujem na veci do školy, ale nikdy by ma nenapadlo, že pre mňa zoženie túto :) Jediné, čo jej chýba, je dlhšie uško, ale s tým sa až tak netrápim... Pravdou je, že ja by som našetrené peniažky neminula na značkovú kabelku, ale keďže je to darček... :)

This was my main gift. I still don´t get how my mom could get me this gorgeous bag from Calvin Klein. She knew that I was looking for big black water-resistent (:DDD) handbag, but it would never occur to me that she would buy this one :) The only thing that´s missing is longer strap, but I am not gonna worry about that... The truth is that I woul never buy a designer bag with my saved money, but because it´s a present... :)

Tieto náušnice milujem, sú jednoduché, ale krásne. Pekne kontrastujú s mojimi vlasmi :)

I love these earrings, they are so simple yet beautiful. They make a nice contrast to my hair :)


Vianoce bez pyžama a niekoľkých párov ponožiek?! To by nebolo ono :D Všimnite si, aké sofistikované mi vybrala moja mama, som asi jediný človek, čo nedostal prasiatkové, hrošíkové, žirafkové... veď viete :D

Christmas without a pair of pyjamas and few pairs of socks?! No way :D And notice how sofisticated is mine, I am probably the only person that didn´t get pyjamas with little pigs, hippos, giraffes... you get the idea :D

Tento šál je božský, jemnučký a ku všetkému sa bude hodiť (to je vždy veľké plus!). A peknému spodnému prádlu nikdy nepoviem nie :)

This scarf is heavenly, very soft and I like the colour a lot, it will go with everything. And I will never say no to a nice underwear :)

Určite neskôr napíšem recenziu na oba produkty, pretože si to určite zaslúžia.

I will surely do a closer review on these products because they really deserve it.

Tá sporiteľnička ma naozaj pobavila, ak sa vám to nedá prečítať, rozkliknite si fotku :)

I don´ t know how you call this little thing for saving coins in English but I really had to laugh when I got it - according to it I am basically skillful and outgoing type of DINOSAUR with the deftiest paws in the territory! Love it.

Toto bol jediný darček, o ktorom som vedela dopredu a sama si ho vybrala na vianočných trhoch vo Viedni. Počas svojho výletu som aj niečo pofotila, takže sa môžete tešiť na článok :)

This was the only present I knew I was gonna get, I chose it during my trip to Viena. I took som photos there so stay tuned :)

A ďalšia sporiteľnička, tentokrát od Borky :) Má to myšlienku, keďže obe šetríme na zrkadlovku...

And here is another little thing for saving coins (can someone tell right term for this?) from Borka. There is an idea behind it - we both are saving up for a good camera...

Dúfam, že ste prežili krásne Vianoce!
Hope you had a wonderful Christmas!nedeľa 16. decembra 2012

As the winter days unfold...

Beautiful view from my balcony, this was first real winter day :) See that mountain in the background? No? You will :D
Nádherný pohľad z môjho balkóna, toto bol prvý skutočný zimný deň :) Vidíte v pozadí tú horu? Nie? Budete :D
Hey, here it is :D It´s funny how the weather works around here...
Aha, tu je :D Je vtipné, ako tu funguje počasie...
For the past few days I have been enjoying these sweets, St. Nicolaus really knows what I like! :) I tried Milka Crispello for the first time and BUM, it tastes heavenly. I went to the shop just to see if they sell it here (St. Nicolous brought those sweets from Vienna! :D) and the do, but for 3 euros! Crazy...

Niekoľko uplynulých dní som si vychutnávala štedrú dávku sladkostí, Mikuláš ozaj vedel, čím potešiť! :) Milku Crispello som vyskúšala po prvýkrát a BUM, chutí nebesky. Išla som sa do obchodu pozrieť, či to predávajú aj tu (keďže Mikuláš mi doniesol sladkosti až z Viedne! :D) a predávajú, lenže za 3 eurá! Šialené...

pondelok 10. decembra 2012

Thought of the week

Voľný preklad: Nezáleží na tom, aký je život vážny, stále musíš mať pri sebe osobu, s ktorou môžeš byť úplne strelený (ono to proste znie blbšie preložené :D)

No need to say more words... :)
Viac slov netreba... :)

pondelok 3. decembra 2012

Hunt for presents!

Winter season is finally here! Who would have thought that Christmas are in just 3 weeks? It´s beautiful time of the year, for sure - one gotta love those lights and decorations, that special atmosphere... Righ now is the ideal time to start your Christmas shopping (if you haven´t already :) I know some of you manage to plan your time better than me!) in order to avoid huge crowds - but according to some of my friends, shopping craziness has already started. Anyway, Barbora and I wanted to make this post just to inspire some of you - and I ended up wanting numerous things from our collages. I guess that means we did a good job, right? I mean seriously, look at the first collage for ladies. I would be ecstatic to receive such gifts! I have to silence that little cosmetics maniac inside me... or it won´t end up in a good way :D

Zima je konečne tu! Kto by si bol pomyslel, že Vianoce sú už o 3 týždne? Je to krásne obdobie roka, samozrejme - nedá sa nemilovať tie svetlá a dekorácie, tú špeciálnu atmosféru... Práve teraz je ten ideálny čas začať vianočné nakupovanie (ak ste tak už neurobili :) viem, že niektorí z vás si vedia naplánovať čas lepšie než ja!), aby ste sa vyhli obrovským davom - ale podľa niektorých mojich priateľov sa vianočné šialenstvo už začalo. Každopádne, Barbora a ja sme chceli urobiť tento príspevok preto, aby sme inšpirovali niektorých z vás - a dopadlo to tak, že chcem veľa vecí z našich koláží. Predpokladám, že to znamená že sme odviedli dobrú prácu, však? Ale vážne, pozrite sa na prvú koláž pre dámy. Bola by som nadšená, keby som dostala také darčeky! Musím utíšiť toho malého kozmetického maniaka v mojom vnútri... alebo to neskončí dobre :D


Higligther by Dior is legendary item. And the packaging is beyond beautiful, sooo nice to look at. This is the kind of decoration I prefer (and not only me!) :) If it´s not completely out of your budget, I am sure your mom or aunt would be very happy to receive this - after all, it´s a little luxury that we don´t buy everyday. Bonus: It lasts YEARS. 

Another perfect gift is perfume - here you can see new and very femenine scent Body by Burberry. It feels  so precious to receive a gorgeous perfume bottle.
If your mom/aunt/sister don´t favor glitters (I myself was against highlighter until I found out how beautiful and radiant it looks on skin) you can get them nail polishes in neutral colours - those colours are stable pieces in every nail polish collections and you cannot go wrong with them.
To this collage I also added Kérastase Elixir Ultime -  treatment for every type of hair, natural cosmetics by Yves Rocher (not tested on animals), Tangle Teezer brush - true miracle and very affordable, it detangles your hair like nothing else. Small eye-shadow palette, gift set by Dove (good quality cosmetics with a nice price) or curling iron make also nice presents.

Rozjasňovač od Diora je legendárnou položkou. A balenie je vskutku krásne, tááák dobre sa naň pozerá. Toto je ten typ dekorácie, ktorú preferujem ( a nielen ja!) :) Ak to nie je úplne mimo vášho rozpočtu, som si istá, že vaša mama alebo teta rada dostane niečo takéto - predsa len, je to kúsok luxusu, ktorý si nekupujeme každý deň. Bonus: Vydrží ROKY.

Ďalším perfektným darom je parfém - tu môžete vidieť novú a veľmi ženskú vôňu Body od Burberry. Okamih, kedy dostanete nádherný flakón parfumu je niečím vzácny.
Ak vaša mama/teta/sestra nemá rada trblietky (ja sama som bola proti rozjasňovaču, kým som nezistila, ako krásne a žiarivo vyzerá na pokožke), môžete im dať laky na nechty v neutrálnych farbách - tieto farby sú stálicami  v každej kolekcii lakov na nechty a nemôžete s nimi šliapnuť vedľa.
Do tejto koláže som pridala aj Kérastase Elixir Ultime - kúru na každý typ vlasov, prírodnú kozmetiku od Yves Rocher (nie je testovaná na zvieratách), kefu Tangle Teezer - skutočný zázrak a je cenovo dostupná, rozčeše vám vlasy ako nič iné. Malá paletka očných tieňov, darčeková sada od Dove (dobrá kvalitná kozmetika s príjemnou cenou) alebo kulma sú tiež peknými darčekmi.


I just had to include this Kayture bag deigned by so famous blogger Kristina Bazan - even though I would have to won a lottery to afford this kind of gift (oh, I won´t pretend - I would want one for myslef also but... not gonna happen). And don´t even get me started on those DKNY watch - seriously GORGEOUS (and kinda affordable if you think about prices of watches these days). Jewellery is a typical gift for women - which woman would say no to, let´s say, pearl earrings? They are so elegant...
And because we live in the age of technology, we had to include interesting USB key or laptop sticker as decoration.
One last - and in my opinion probably the best - present is a gift certificate for massage :) It´s my dream to receive one... maybe once :) It´s important to have some time for yourself and just relax, let your body rest from all the stressful situations we have to deal with.

Jednoducho som sem musela zaradiť túto Kayture tašku dizajnovanú veľmi známou bloggerkou Kristinou Bazan - aj keď by som musela vyhrať v lotérii, aby som si mohla dovoliť takýto darček (och, nebudem predstierať - chcela by som aj jednu pre seba ale... to sa nestane). A radšej ani nezačínam o tých DKNY hodinkách - naozaj NÁDHERNÉ (a aj pomerne dostupné, ak vezmete do úvahy dnešné ceny hodiniek). Šperky sú typickým darom pre ženy - ktorá žena by povedala nie, povedzme, perlovým náušniciam? Sú také elegantné...
A pretože žijeme v dobe techniky, museli sme sem zahrnúť aj zaujímavý USB kľúč či nálepku na laptop ako dekoráciu.
Posledný - a podľa môjho názoru pravdepodobne najlepší - darček je poukaz na masáž :) Je mojím snom jeden dostať... možno raz :) Je dôležité mať nejaký čas pre seba a len relaxovať, nechať svoje telo oddýchnuť si od všetkých stresových situácií, s ktorými sa musíme potýkať.
Now boys/men (aren´t all men still boys?). It was always a mystery for me what to get them - but I think I figured it out. We have a men´s version of perfume here - we all heart so many good things about Hermes perfumes that there´s nothing to add :)
Laptop sticker (with this particular one you could even hypnotise your man :D), Assassins Creed (which man would object to this present???), MP3-player and Two and a half men DVD (my favorite gift out of all actually). Oh, and a bunch of socks. Because it´s so... christmasy :DDD Socks for everyone...

Teraz chlapci/chlapi (nie sú všetci chlapi stále chlapcami?). Vždy bolo pre mňa záhadou, čo im dať - ale myslím si, že som na to prišla. Máme tu mužskú verziu parfému - všetci sme počuli tak veľa dobrého o  parfémoch od Hermes, že niet čo dodať :)
Nálepka na laptop (s touto by ste mohli svojho drahého aj zhypnotizovať :D), Assassins Creed (ktorý muž by namietal proti takémuto darčeku???), MP3 prehrávač a DVD Dva a pol chlapa (vlastne môj naojbľúbenejší darček zo všetkých). Och, a kopa ponožiek. Pretože je to také... vianočné :DDD Ponožky pre každého...
As a book lover I had to include books in my gift ideas. It feels so nice - especially during those long dark winter evenings - to lie in your bed with a cup of hot tea and a good book.

For your teenage sister (and not only her!) you should definitely get Anna and the French Kiss by Stephanie Perkins - it´s witty, it´s romantic, it´s funny and it´s set in PARIS (!!!) - what more you could ask for? I am turning 20 soon and I can guarantee you that I will love this book equally in following years. Just look at the rating on goodreads and you will understand.

Book that has snowflakes and bow on its cover is just PERFECT Christmas gift. Well, it´s also in its name... Learn more about The Gift by Cecelia Ahern by clicking here.

Get you brother/dad/boyfriend Millenium trilogy by Stieg Larsson and you will see how quickly they will go through these books full of adventure. Check the author here.

And finally the last cathegory - children. I think it´s important to encourage them to read, so I suggest buying them any book from The Three Investigators series written by Robert Arthur. Basically there are three boys running around trying to solve weird case or mystery - but those stories are so intriguing that I actually want to re-read them! So yes, these detective books are not only for boys, but also for girls :) When we were 9-12 years old we really enjoyed them :)

Barbora and I adore this beautiful cover of fairy tale book - I guess one is never too old to enjoy those classical stories :) You can get more information about this particular Fairy Book written by Edmund Dulac here.Ako milovníčka kníh som musela začleniť knihy aj do mojich nápadov na darčeky. Je to také príjemné - hlavne počas tých dlhých tmavých zimných večerov - ležať vo svojej posteli so šálkou horúceho čaju a s dobrou knihou.

Pre vašu násťročnú sestru (a nielen pre ňu!) by ste mali určite zohnať Annu a francúzsky bozk od Stephanie Perkinsovej - je duchaplná, je romantická, je zábavná a odohráva sa v PARÍŽI (!!!) - čo viac si priať? Čoskoro oslávim 20-te narodeniny a môžem vám zaručiť, že túto knihu budem mať rovnako rada aj v nasledujúcich rokoch. Len sa pozrite na hodnotenia na goodreads a pochopíte.

Kniha so snehovými vločkami a mašľou na obálke je jednoducho PERFEKTNÝM vianočným darčekom. Veď to má aj v názve... Zistite viac o Darčeku od Cecelie Ahernovej tu.

Dajte bratovi/otcovi/priateľovi trilógiu Milénium od Stiega Larssona a uvidíte, ako rýchlo prečítajú tieto knihy plné dobrodružstva. Viac o autorovi nájdete tu.

A konečne posledná kategória - deti. Myslím si, že je dôležité, aby sme deti viedli k čítaniu, preto navrhujem kúpiť im ktorúkoľvek knihu zo série Traja pátrači od Roberta Arthura. Je to vlastne kniha o troch chlapcoch, ktorí sa snažia vyriešiť zvláštny prípad alebo záhadu - tieto príbehy sú však také napínavé, že si ich chcem znova prečítať! Takže áno, tieto knihy nie sú len pre chlapcov, ale aj pre dievčatá :) Keď sme mali 9 - 12 rokov vskutku sme sa z nich tešili :)

Barbora a ja obdivujeme túto nádhernú obálku knihy rozprávok - myslím, že nikdy nie sme príliš starí na to, aby sme si prečítali tieto klasické príbehy. Viac informácií o tejto Rozprávkovej knihe od Edmunda Dulaca môžete získať tu.
I hope you enjoyed this article, we really tried to get it right :)

We would appreciate if you showed us your support by becoming our GFC follower and by liking our brand new FB page that will be updated daily (with news about fashion, beauty, books and culture in general, posts, inspirational photos and quotes...).

Also, don´t forget to join our giveaway, maybe you will be the one to get late Christmas gift! :)Dúfam, že vás tento článok potešil, naozaj sme sa snažili :)

Veľmi by sme ocenili, keby ste nám ukázali vašu podporu a stali sa GFC následníkmi a lajkli našu novú FB stránku, ktorá bude obnovovaná denne (novinkami o móde, kráse, knihách a kultúre všeobecne, postami, inšpiračnými fotkami a citátmi...).

Taktiež sa nezabudnite zapojiť do našej súťaže, možno práve vy budete tým, kto dostane neskorý vianočný darček! :)

sobota 24. novembra 2012

And I can´t remember why the yellow leaves are falling in a spiral from the sky...

 
Nail polish: Color Riche - Addictive plum by L´oreal
This is my new treasure in my nail polish collection. To me this is the most perfect wine red shade imaginable, especially for fall and winter. I guess this is a start of new obsession :)

Toto je najnovší poklad v mojej zbierke lakov. Čo sa mňa týka, tak toto je najkrajší vínovočervený odtieň, aký si len viem predstaviť, špeciálne vhodný na jeseň či zimu. Myslím, že toto je začiatok novej obsesie :)
I wanted to show you my favorite make-up look for this time of year. It´s all about darker and much cooler colours - many shades of silver are just epithome of winter for me. Just think about the snow, quiet landscape, grey sky... Sometimes I imagine that this is similar make-up that the Snow Queen would wear :) (That reminds that I am craving to read some good fairytale - maybe that´s why I started to watch Once upon a time!)
Would you like to see detailed tutorial on this make-up look? If so, just let me now in the comments :)

Chcela som vám ukázať moje obľúbené líčenie pre túto časť roka. Celé je to o temnejších a chladnejších farbách - mnohé odtiene striebornej pre mňa predstavujú zimu. Len si pomyslite na sneh, tichú krajinu, šedú oblohu... Niekedy si predstavujem, že toto je podobné líčenie, aké by nosila Ľadová kráľovná :) (To mi pripomína, že  poslednej dobe mám strašnú chuť prečítať si nejakú dobrú rozprávku - možno preto som začala pozerávať Once upon a time - Kde bolo, tam bolo)
Chceli by ste si prečítať podrobný návod na tento make-up look? Ak áno, len mi dajte vedieť v komentároch :)

Every single comment is much appreciated :)
Vážim si každý váš komentár :)

nedeľa 11. novembra 2012

Quote!Because there's the thing about depression. When I feel it deeply, I don't want to let it go. It becomes a comfort. I want to cloak myself under its heavy weight and breathe it into my lungs. I want to nurture it, grow it, cultivate it. It's mine. I want to check out with it, drift asleep wrapped in its arms and not wake up for a long, long time.

Tu je pravda o depresii. Keď ju cítim hlboko vo vnútri, nechcem ju nechať odísť. Stáva sa mi útechou. Chcem sa zakryť jej ťažobou a vdychovať ju do mojich pľúc. Chcem ju živiť, nechať ju rásť, pestovať ju. Je moja. Chcem sa s ňou zladiť, zaspať v jej náručí a dlho, dlho sa nezobudiť. 

                                                                                                         Stephanie Perkins, book: Lola and the boy next door

I just love have this author works with words, how she always chooses the right ones. I can read her books over and over again and I can guarantee that I will never get bored with them. Ever. You probably 
wouldn´t say it judging by this particular quote, but she writes chic-lit.  Her books are incredibly funny and romantic and perfect when you just want to spend some time relaxing with a book opened on your lap. You know, reading will never be a waste of time. I have read a lot of books and they have enriched my life immensely. I can´t imagine my life without books, it just wouldn´t be me. What about you? Do you have your own something that has became a part of you?

Je úžasné, ako táto autorka pracuje so slovami, ako vie vždy vybrať tie najvýstižnejšie. Práve preto ju mám tak rada. Jej knihy môžem čítať dokolečka dokola a garantujem vám, že sa mi nikdy nezunujú. Nie v tomto živote. Súdiac podľa tejto konkrétnej citácie by ste asi nepovedali, že Stephanie píše chic-lit (čiže literatúru pre dievčatá/ženy). Jej dielka sú neskutočne vtipné a romantické a maximálne vhodné, keď chcete stráviť čas relaxovaním, sediac s otvorenou knihou v lone.  Čítanie nikdy nie je stratou času. Za svoj krátky život som už stihla prečítať mnoho kníh a musím povedať, že ma naozaj obohatili. Bez nich by som to snáď ani nebola ja. A čo vy? Čo je to vaše špeciálne, čo sa už stalo vašou súčasťou?

štvrtok 8. novembra 2012

Jennifer Lawrence for Elle, December 2012

What a nice surprise that Elle decided to choose Jennifer as their cover face. I love her, she´s really talented young woman, she´s beautiful and despite the fame down to earth and she doesn´t seem to have Hollywood manners which is always a good thing. I absolutely love this photoshoot, can´t even decide which photo is my favorite, it´s too hard to tell. Maybe the last two...? (Tell me what you think)  Frankly I am just thankful they they didn´t overdone it - they kept it simple and elegant. And I have a thing for black and white photos, not to mention those beautiful dresses. Normally  I don´t care too much about celebrity photoshoots in magazines but you, Elle, better print those pictures in Czech Elle so I could get my greedy hands on it. 
P.S. I think her body is stunning - she is my ultimate body inspiration (I mean every girl is beautiful in her own way and we all have different tastes, but I try to be reasonable - I can´t see myself as ultra skinny girl and it certainly wouldn´t be natural in my case. But looking fit, healthy and femenine? Sounds good! :) )

Aké milé prekvapenie, že v Elle sa rozhodli vybrať Jennifer na svoju decembrovú obálku. Zbožňujem ju, pretože je to talentovaná mladá krásna žena, ktorá sa aj napriek sláve drží pri zemi a nevyzerá to tak, že by mala nejaké Hollywoodske maniere, čo je vždy dobrá vec. Tento photoshoot je fantastický, ani sa len nemôžem rozhodnúť ohľadne toho, ktorá fotka je najkrajšia - ťažko povedať. Možno posledné dve..? (Prezraďte mi, čo si myslíte) Úprimne, ja som len vďačná, že to neprehnali - zachovali jednoduchosť a eleganciu. A ja som vždy mala slabosť pre čierno-biele fotky, nehovoriac o tých krásnych šatách. Zvyčajne ma veľmi netrápia celebritné editoriály v časopisoch, ale radšej nech česká Elle pekne preberie fotky od svojej veľkej sestry - ako inak by sa k nim moje chamtivé ruky dostali?
P.S. Podľa môjho názoru má Jennifer perfektnú postavu - je mojou inšpiráciou (samozrejme, každé dievča ovplýva iným druhom krásy a všetci uprednostňujeme niečo iné, ale ja sa snažím byť súdna - mohla by som byť ultra štíhlou babou? No nemohla, nebolo by to pre mňa prirodzené. Ale byť fit, zdravá a ženská? To bude znieť vždy dobre, nie? :) )

This photo is unbelievable. So simple, yet stunning. Thumbs up for the minimal make-up.
Táto fotka je neuveriteľná. Jednoduchá a zároveň nádherná. Palec hore za minimálny make-up.

piatok 2. novembra 2012

Rock chic

Sometimes I think I have a split personality, at least fashion-wise. One day I am a girly girl dressed in pink/violet shades and ruffles and the next day I feel like black leather jacket is the best choice (and if I had a distressed black jeans I would totally add them to this outfit). I love switching styles becouse this way I never get bored. And that´s a good thing, right? I like the first picture most and I couldn´t decide which version to post, so I posted them both :D Which of the two do you like more? In this case I am for black-and-white one.

Niekedy si myslím, že mám rozdvojenú osobnosť, minimálne ak hovoríme o móde. Jeden deň som dievča, ktoré sa oblečie do ružových/fialkastých tónov a volánov, a na druhý deň mám zas pocit, že čierna kožená bunda je tou najlepšou voľbou (a keby som mala čierne roztrhané džíny, tak by som ich isto nakombinovala do tohto outfitu). Milujem meniť štýly, pretože takto ma nič nezačne nudiť. A to je dobre, však? Z celého článku sa mi asi najviac páči prvá fotka, ale nemohla som sa rozhodnúť, ktorú jej verziu uverejniť, tak som to vyriešila jednoducho a zverejnila obe :D Ktorá z nich sa vám páči viac? V tomto prípade som za tú čierno-bielu.

I just love this shirt, even though it´s not so new - bought it in London 2 years ago but you could also buy it here in Slovakia in Mango (but twice as expensive!). There is just something about faces printed on shirts that has me attracted... weird I know, but I think it´s so cool if you find the right shirt :)  

Toto tričko milujem, aj keď už zďaleka nie je nové - kúpila som ho v Londýne pred 2 rokmi, ale mohli ste ho zohnať aj tu na Slovensku v Mangu (ale 2x drahšie!). Niečo na tých tvárach vycapených na tričkách jednoducho je, pretože vždy sa po nejakom obzerám... divné, ja viem, ale keď nájdete to správne tričko, tak máte pocit, že to vyzerá strašne cool :) (:D)