sobota 27. októbra 2012

Treat of the day (and nail polish reccommendation)!

After tough week at school I decided to treat myself a little bit and buy the newest Elle magazine. I am very bad at working with PC (and technology in general) so first exam in graphics was quite a challenge for me. Fortunately, it could be much worse than it actually was so now I have time to catch up on the newest trends in make-up and fashion :) As a student I don´t like to spend a lot of money on magazines but Elle has been my favorite for a long time. And who could resist Rimmel nail polish as a gift? You can choose from 4 shades - pinkish red, orange, pink (although I haven´t seen this shade with my own eyes as it was sold out) and metallic violet that I bought. This is the most gorgeous shade ever, especially for autumn! I hate painting my nails because for some reason EVERY single nail polish that I buy (doesn´t depend on the price or brand) is so sheer that I have to apply multiple layers... and it still doesn´t look right. This one promises to be one-coat nail polish and girls, I am so happy because it is the truth! Perfect colour, perfect consistency and very affordable price (around 1,59 € in drugstores although this price can go up as this is just released Rimmel product). It´s supposed to be dry in 60 seconds (also true) and to provide 5x stronger nails (can´t tell, used it just once). All in all I higly recommend this product and I will repurchase it for sure :) 

At the end I have one question for you - have you ever had problem with massive hair loss and if so, how did you solve it? Your advice woud be very appreciated. I hope you all have a nice day :)


Po ťažkom týždni v škole som sa rozhodla trochu sa rozmaznať a kúpiť si najnovšie číslo Elle. V práci s počítačom (a celkovo technológiou) som fakt ľavá, takže prvá skúška v grafike bola pre mňa výzvou. Našťastie, mohlo to byť omnoho horšie, takže teraz mám čas dohnať novinky zo sveta krásy a módy :) Ako študentka nerada míňam peniaze na časopisy, ale Elle je už dlho mojím favoritom. A kto by odolal Rimmel laku na nechty ako darček? Môžete si vybrať zo 4 odtieňov - červená s ružovkastým podtónom, oranžová, ružová (aj keď tento odtieň som nevidela na vlastné oči, pretože bol vypredaný) a metalická fialová, ktorú som si kúpila. Je to ten najkrajší odtieň vôbec, špeciálne na jeseň! Neznášam si lakovať nechty, lebo z nejakého dôvodu KAŽDÝ lak, čo si kúpim (nezáleží na cene či značke), je tak riedky, že musím naniesť niekoľko vrstiev... a aj tak to nevyzerá správne. Tento sľubuje, že stačí naniesť jednu vrstvu a baby, som nadšená, pretože to je pravda! Perfektná farba, perfektná konzistencia a príjemná cena (okolo 1,59 € v drogérkach, aj keď táto cena sa môže zvýšiť, keďže je to produkt práve uvedený na trh a všade sú akcie). Lak by mal byť suchý do 60 sekúnd (taktiež pravdivé) a zabezpečiť 5x silnejšie nechty (zatiaľ nemôžem potvrdiť, použila som ho len raz). Suma sumárum, tento výrobok vrelo odporúčam a určite si ho kúpim aj v budúcnosti :)

Nakoniec by som mala pre vás otázočku - mali ste niekedy problém s masívnym vypadávaním vlasov a ak áno, ako ste ho riešili? Každá rada drahá. Všetkým vám želám pekný deň :)

                                                                                                                           Aneta

pondelok 22. októbra 2012

Autumn in Pictures

In this post I would like to show you some autumn photos. In the first part, there are typical autumn pictures.

V tomto príspevku by som vám rada ukázala zopár jesenných fotiek. V prvej časti sa nachádzajú typické jesenné obrázky.


The most beautiful thing about autumn? - Long walks in a park like this one.
To najkrajšie na jeseni? - Dlhé prechádzky v parku ako je tento.


Hot tea is the best thing after a long walk, right? :)
Horúci čajík je to najlepšie po dlhej prechádzke, však? :)


I remember doing this when I was little. :D
Pamätám si toto z dôb, keď som bola malá. :D


My autumn in pictures
Moja jeseň v obrázkoch


Right at the beginning of the Spetember we´ve had a celebration. :)
Hneď na začiatku septembra sme mali oslavu. :)


Me and my biggest love - my little sister Michaela.
Ja a moja najväčšia láska - moja malá sestra Michaela.


I think the last picture doesn´t need any explanation. :D
Myslím, že posledný obrázok nepotrebuje žiadne vysvetlenie. :D

Bye, Borka
Ahojte, Borka

sobota 20. októbra 2012

Girl with pearls

Today I decided to go for a little bit more elegant look. Pairing the whole outfit with jeans toned it down a little bit and made it appropriate for my usual day. We know who said the famous frase "Diamonds are girl´s best friends" but I say that pearls can do too :) And they are way more affordable! Enjoy the pictures :)

Dnes som sa rozhodla pre elegantnejší look, avšak skombinujúc celý outfit s džínami trochu stlmilo efekt a tým pádom bol vhodný pre bežný deň. Všetci vieme, kto povedal slávnu vetu "Diamanty sú najlepšími priateľmi dievčaťa", ale ja si myslím, že aj perly postačia :) A sú omnoho dostupnejšie! Užite si fotky :)
Pearl ring and pearl bracelet. One fake, one real and still, you can´t see the difference, can you? :)
Perlový prsteň a perlový náramok. Jeden je falošný, jeden pravý a aj tak nie je vidieť rozdiel, či áno? :)
I love the lightning in this photo :)
Milujem osvetlenie na tejto fotke :)
I like accentuating my waist, it makes whole outfit look better in a second!
Rada si zvýrazňujem pás, pretože je to tou najrýchlejšou cestou, aby celý outfit v sekunde vyzeral lepšie.

And here, just for fun, is the last picture :)
A tu je, len pre zábavu, posledná fotka :)

streda 17. októbra 2012

Chasing the rainbow

When I saw this, I just had to take some pictures. The light was just beyond beautiful and that contrast between the rainbow and those storm clouds... it left me speechless. Didn´t expect my balcony to offer me such a view :)

Keď som uvidela toto, musela som nafotiť pár obrázkov. Svetlo bolo prekrásne a ten kontrast medzi dúhou a tými búrkovými mračnami... ma nechal bez slov. Neočakávala som, že by mi môj balkón ponúkol taký výhľad :)
See how the lightning changed? Weather was crazy that day.
Vidíte ako sa to svetlo zmenilo? Počasie sa toho dňa zbláznilo.

nedeľa 14. októbra 2012

It´s birthday time!

A few weeks ago my friend Kristina celebrated her 19th birthday and we took a few more pictures than normal people do (you know, two bloggers in one room... :D). I had such a good time, laughing and talking to my friends. It´s complicated now as we all study in different cities and I enjoy every minute with them. Good news - my other friend is already preparing a B-day party in just a few weeks :)

Pred pár týždňami moja kamoška Kristína oslavovala 19. narodeniny a nafotili sme o trochu viac fotiek, než normálni ľudia (veď viete, dve blogerky v jednej miestnosti... :D). Výborne som sa bavila, keď som sa smiala a rozprávala s kamarátmi. Teraz je to komplikované, každý z nás študuje v inom meste a ja si užívam každú minútu s nimi. Dobré správy - moja druhá kamoška už pripravuje narodeninovú party v nasledujúcich týždňoch :)
And here is our birthday girl!
A tu je naša oslávenkyňa!
Preparing tinto de verano :)
Thinking about Paris with a glass of wine...
See those bracelets? :) 
Vidíte tie náramky? :)
I just had to take a picture of this beautiful book :) Planning to borrow that from my friend...
Proste som musela odfotiť túto krásnu knihu :) Plánujem si ju požičať od kamošky...

utorok 9. októbra 2012

Book Storage

All bookaholics know it. One of their biggest problems. Book storage. And the problem gets bigger if you live in a small flat or you have a very small room. Or both (my case:)). Our flat has only 36 square metres and its obvious that my room can´t be very big. And because I love books I do have problem with their storage. Last week I got some books I need to school and I realized I have no place for them. Both bookshelves, the floor and the table are all full of books. I´m sure that I´m not the only one with this problem so I decided to search for some interesting ways how to store books in small spaces or just original ideas of storing. As a student I don´t have much money and buying a bookshelf is not so easy for me. Even if I could buy a new bookshelf there would come another problem – where to put it. In this post I´m gonna show you some ideas that I have found.

Všetci závisláci na knihách to poznajú. Jeden z ich najväčších problémov. Uskladnenie kníh. A tento problém ešte narastá ak bývate v malom byte alebo máte malú izbu. Alebo oboje (môj prípad :)). Náš byt má 36 metrov štvorcových a teda je jasné, že moja izba nemôže byť veľmi veľká. A pretože milujem knihy, naozaj mám problém s ich uložením. Minulý týždeň som dostala nejaké knihy, ktoré potrebujem do školy, a zistila som, že na ne nemám miesto. Obe police, podlaha aj stôl sú plné kníh. Som si istá, že nie som jediná osoba, ktorá má tento problém, takže som sa rozhodla pohľadať nejaké zaujímavé spôsoby, ako uskladniť knihy v malých priestoroch, alebo jednoducho originálne nápady na úložný priestor. Ako študentka nemám veľa peňazí a teda kúpa knižnice nie je až taká jednoduchá. Aj keby som si mohla kúpiť novú knižnicu, nastal by ďalší problém – kam ju dať. V tomto článku vám ukážem nejaké nápady, ktoré som našla.


Having something like this would be perfect, it´s very organised and doesn´t take space at all.
Mať niečo takéto by bolo super, je to veľmi prehľadné a nezaberá to žiaden priestor.


I think this "bookarmchair" is such a cool idea :)
Myslím, že toto "knihokreslo" je naozaj cool nápad :)
The last and the best idea :D.
Posledný a najlepší nápad :D.


Bye, Borka
Ahojte, Borka

utorok 2. októbra 2012

Quote of the week!

"I know you aren´t perfect. But it´s a person´s imperfections that make them perfect for someone else."

                                                                         Lola and the boy next door by Stephanie Perkins

I totally love this author and I am going to do a review for this book at some point but now I am really busy  at school (gonna need som luck on Thursday!). But let me say that I have prepared some wonderful photos for you that I am gonna share soon and ideas for posts are poping in my head... :)