pondelok 3. decembra 2012

Hunt for presents!

Winter season is finally here! Who would have thought that Christmas are in just 3 weeks? It´s beautiful time of the year, for sure - one gotta love those lights and decorations, that special atmosphere... Righ now is the ideal time to start your Christmas shopping (if you haven´t already :) I know some of you manage to plan your time better than me!) in order to avoid huge crowds - but according to some of my friends, shopping craziness has already started. Anyway, Barbora and I wanted to make this post just to inspire some of you - and I ended up wanting numerous things from our collages. I guess that means we did a good job, right? I mean seriously, look at the first collage for ladies. I would be ecstatic to receive such gifts! I have to silence that little cosmetics maniac inside me... or it won´t end up in a good way :D

Zima je konečne tu! Kto by si bol pomyslel, že Vianoce sú už o 3 týždne? Je to krásne obdobie roka, samozrejme - nedá sa nemilovať tie svetlá a dekorácie, tú špeciálnu atmosféru... Práve teraz je ten ideálny čas začať vianočné nakupovanie (ak ste tak už neurobili :) viem, že niektorí z vás si vedia naplánovať čas lepšie než ja!), aby ste sa vyhli obrovským davom - ale podľa niektorých mojich priateľov sa vianočné šialenstvo už začalo. Každopádne, Barbora a ja sme chceli urobiť tento príspevok preto, aby sme inšpirovali niektorých z vás - a dopadlo to tak, že chcem veľa vecí z našich koláží. Predpokladám, že to znamená že sme odviedli dobrú prácu, však? Ale vážne, pozrite sa na prvú koláž pre dámy. Bola by som nadšená, keby som dostala také darčeky! Musím utíšiť toho malého kozmetického maniaka v mojom vnútri... alebo to neskončí dobre :D


Higligther by Dior is legendary item. And the packaging is beyond beautiful, sooo nice to look at. This is the kind of decoration I prefer (and not only me!) :) If it´s not completely out of your budget, I am sure your mom or aunt would be very happy to receive this - after all, it´s a little luxury that we don´t buy everyday. Bonus: It lasts YEARS. 

Another perfect gift is perfume - here you can see new and very femenine scent Body by Burberry. It feels  so precious to receive a gorgeous perfume bottle.
If your mom/aunt/sister don´t favor glitters (I myself was against highlighter until I found out how beautiful and radiant it looks on skin) you can get them nail polishes in neutral colours - those colours are stable pieces in every nail polish collections and you cannot go wrong with them.
To this collage I also added Kérastase Elixir Ultime -  treatment for every type of hair, natural cosmetics by Yves Rocher (not tested on animals), Tangle Teezer brush - true miracle and very affordable, it detangles your hair like nothing else. Small eye-shadow palette, gift set by Dove (good quality cosmetics with a nice price) or curling iron make also nice presents.

Rozjasňovač od Diora je legendárnou položkou. A balenie je vskutku krásne, tááák dobre sa naň pozerá. Toto je ten typ dekorácie, ktorú preferujem ( a nielen ja!) :) Ak to nie je úplne mimo vášho rozpočtu, som si istá, že vaša mama alebo teta rada dostane niečo takéto - predsa len, je to kúsok luxusu, ktorý si nekupujeme každý deň. Bonus: Vydrží ROKY.

Ďalším perfektným darom je parfém - tu môžete vidieť novú a veľmi ženskú vôňu Body od Burberry. Okamih, kedy dostanete nádherný flakón parfumu je niečím vzácny.
Ak vaša mama/teta/sestra nemá rada trblietky (ja sama som bola proti rozjasňovaču, kým som nezistila, ako krásne a žiarivo vyzerá na pokožke), môžete im dať laky na nechty v neutrálnych farbách - tieto farby sú stálicami  v každej kolekcii lakov na nechty a nemôžete s nimi šliapnuť vedľa.
Do tejto koláže som pridala aj Kérastase Elixir Ultime - kúru na každý typ vlasov, prírodnú kozmetiku od Yves Rocher (nie je testovaná na zvieratách), kefu Tangle Teezer - skutočný zázrak a je cenovo dostupná, rozčeše vám vlasy ako nič iné. Malá paletka očných tieňov, darčeková sada od Dove (dobrá kvalitná kozmetika s príjemnou cenou) alebo kulma sú tiež peknými darčekmi.


I just had to include this Kayture bag deigned by so famous blogger Kristina Bazan - even though I would have to won a lottery to afford this kind of gift (oh, I won´t pretend - I would want one for myslef also but... not gonna happen). And don´t even get me started on those DKNY watch - seriously GORGEOUS (and kinda affordable if you think about prices of watches these days). Jewellery is a typical gift for women - which woman would say no to, let´s say, pearl earrings? They are so elegant...
And because we live in the age of technology, we had to include interesting USB key or laptop sticker as decoration.
One last - and in my opinion probably the best - present is a gift certificate for massage :) It´s my dream to receive one... maybe once :) It´s important to have some time for yourself and just relax, let your body rest from all the stressful situations we have to deal with.

Jednoducho som sem musela zaradiť túto Kayture tašku dizajnovanú veľmi známou bloggerkou Kristinou Bazan - aj keď by som musela vyhrať v lotérii, aby som si mohla dovoliť takýto darček (och, nebudem predstierať - chcela by som aj jednu pre seba ale... to sa nestane). A radšej ani nezačínam o tých DKNY hodinkách - naozaj NÁDHERNÉ (a aj pomerne dostupné, ak vezmete do úvahy dnešné ceny hodiniek). Šperky sú typickým darom pre ženy - ktorá žena by povedala nie, povedzme, perlovým náušniciam? Sú také elegantné...
A pretože žijeme v dobe techniky, museli sme sem zahrnúť aj zaujímavý USB kľúč či nálepku na laptop ako dekoráciu.
Posledný - a podľa môjho názoru pravdepodobne najlepší - darček je poukaz na masáž :) Je mojím snom jeden dostať... možno raz :) Je dôležité mať nejaký čas pre seba a len relaxovať, nechať svoje telo oddýchnuť si od všetkých stresových situácií, s ktorými sa musíme potýkať.
Now boys/men (aren´t all men still boys?). It was always a mystery for me what to get them - but I think I figured it out. We have a men´s version of perfume here - we all heart so many good things about Hermes perfumes that there´s nothing to add :)
Laptop sticker (with this particular one you could even hypnotise your man :D), Assassins Creed (which man would object to this present???), MP3-player and Two and a half men DVD (my favorite gift out of all actually). Oh, and a bunch of socks. Because it´s so... christmasy :DDD Socks for everyone...

Teraz chlapci/chlapi (nie sú všetci chlapi stále chlapcami?). Vždy bolo pre mňa záhadou, čo im dať - ale myslím si, že som na to prišla. Máme tu mužskú verziu parfému - všetci sme počuli tak veľa dobrého o  parfémoch od Hermes, že niet čo dodať :)
Nálepka na laptop (s touto by ste mohli svojho drahého aj zhypnotizovať :D), Assassins Creed (ktorý muž by namietal proti takémuto darčeku???), MP3 prehrávač a DVD Dva a pol chlapa (vlastne môj naojbľúbenejší darček zo všetkých). Och, a kopa ponožiek. Pretože je to také... vianočné :DDD Ponožky pre každého...
As a book lover I had to include books in my gift ideas. It feels so nice - especially during those long dark winter evenings - to lie in your bed with a cup of hot tea and a good book.

For your teenage sister (and not only her!) you should definitely get Anna and the French Kiss by Stephanie Perkins - it´s witty, it´s romantic, it´s funny and it´s set in PARIS (!!!) - what more you could ask for? I am turning 20 soon and I can guarantee you that I will love this book equally in following years. Just look at the rating on goodreads and you will understand.

Book that has snowflakes and bow on its cover is just PERFECT Christmas gift. Well, it´s also in its name... Learn more about The Gift by Cecelia Ahern by clicking here.

Get you brother/dad/boyfriend Millenium trilogy by Stieg Larsson and you will see how quickly they will go through these books full of adventure. Check the author here.

And finally the last cathegory - children. I think it´s important to encourage them to read, so I suggest buying them any book from The Three Investigators series written by Robert Arthur. Basically there are three boys running around trying to solve weird case or mystery - but those stories are so intriguing that I actually want to re-read them! So yes, these detective books are not only for boys, but also for girls :) When we were 9-12 years old we really enjoyed them :)

Barbora and I adore this beautiful cover of fairy tale book - I guess one is never too old to enjoy those classical stories :) You can get more information about this particular Fairy Book written by Edmund Dulac here.Ako milovníčka kníh som musela začleniť knihy aj do mojich nápadov na darčeky. Je to také príjemné - hlavne počas tých dlhých tmavých zimných večerov - ležať vo svojej posteli so šálkou horúceho čaju a s dobrou knihou.

Pre vašu násťročnú sestru (a nielen pre ňu!) by ste mali určite zohnať Annu a francúzsky bozk od Stephanie Perkinsovej - je duchaplná, je romantická, je zábavná a odohráva sa v PARÍŽI (!!!) - čo viac si priať? Čoskoro oslávim 20-te narodeniny a môžem vám zaručiť, že túto knihu budem mať rovnako rada aj v nasledujúcich rokoch. Len sa pozrite na hodnotenia na goodreads a pochopíte.

Kniha so snehovými vločkami a mašľou na obálke je jednoducho PERFEKTNÝM vianočným darčekom. Veď to má aj v názve... Zistite viac o Darčeku od Cecelie Ahernovej tu.

Dajte bratovi/otcovi/priateľovi trilógiu Milénium od Stiega Larssona a uvidíte, ako rýchlo prečítajú tieto knihy plné dobrodružstva. Viac o autorovi nájdete tu.

A konečne posledná kategória - deti. Myslím si, že je dôležité, aby sme deti viedli k čítaniu, preto navrhujem kúpiť im ktorúkoľvek knihu zo série Traja pátrači od Roberta Arthura. Je to vlastne kniha o troch chlapcoch, ktorí sa snažia vyriešiť zvláštny prípad alebo záhadu - tieto príbehy sú však také napínavé, že si ich chcem znova prečítať! Takže áno, tieto knihy nie sú len pre chlapcov, ale aj pre dievčatá :) Keď sme mali 9 - 12 rokov vskutku sme sa z nich tešili :)

Barbora a ja obdivujeme túto nádhernú obálku knihy rozprávok - myslím, že nikdy nie sme príliš starí na to, aby sme si prečítali tieto klasické príbehy. Viac informácií o tejto Rozprávkovej knihe od Edmunda Dulaca môžete získať tu.
I hope you enjoyed this article, we really tried to get it right :)

We would appreciate if you showed us your support by becoming our GFC follower and by liking our brand new FB page that will be updated daily (with news about fashion, beauty, books and culture in general, posts, inspirational photos and quotes...).

Also, don´t forget to join our giveaway, maybe you will be the one to get late Christmas gift! :)Dúfam, že vás tento článok potešil, naozaj sme sa snažili :)

Veľmi by sme ocenili, keby ste nám ukázali vašu podporu a stali sa GFC následníkmi a lajkli našu novú FB stránku, ktorá bude obnovovaná denne (novinkami o móde, kráse, knihách a kultúre všeobecne, postami, inšpiračnými fotkami a citátmi...).

Taktiež sa nezabudnite zapojiť do našej súťaže, možno práve vy budete tým, kto dostane neskorý vianočný darček! :)

10 komentárov:

 1. How pretty is that lace compact?!
  -Jamie
  http://chatterblossom.blogspot.com/

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Teda dostat takový nádherný dárky, tak jsem v sedmém nebi:)Burberry voní nádherně a ty laky od Chanelu:) U mě by ses trefila:D

  OdpovedaťOdstrániť
 3. nezistila si koľko stojí ta kayture taška? nikde to neviem vygoogliť :(

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. už som ti písala, ale keby to ešte niekoho zaujímalo - 225 eur.... :(

   Odstrániť
 4. Pekny zoznam:) mna samozrejme najviac zaujali tie kozmetike veci :)
  Nezabudni sa zapojiť do mojej predvianočnej Ziaja giveaway: http://biancaprincipessa.blogspot.sk/2012/11/ziaja-giveaway.html

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Tento komentár bol odstránený autorom.

   Odstrániť
  2. určite, už som ju zaregistrovala a plánujem sa zapojiť :)

   Odstrániť
 5. Great post and awesome selection!!!

  Happy Monday, my dear!

  Nicole

  www.nicoleta.me

  OdpovedaťOdstrániť